* ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*

14 August 2017

Independence Day Celebration Started
India's Freedom Struggle:Quiz
Winners:
First: Jeethu K.C (+1 Humanities)
Second:Khajol Manuel (+1 Science)

Patriotic Song 
Winners:
First:Ann Mary P Shibu and Team (+1 Humanities)
Second:Rose Mary P Shibu and Team  (+1 Science)

Poster Making
Winners:
First:Helan Sunny and Shafeena B (+2 Commerce)
Second: Bhavya CV and Juvan Mariya Job  (+2 Science)

Elocution
Winners:
First: Khajol Manuel (+1 Science)
Second: Jeethu K.C (+1 Humanities)