*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

12 July 2013

NADUVIL HSS NEW BLOCK INAUGURATION
Sri. K.C Joseph (Minister for Rural Development, Planning, Culture and NORKA) lights the lamp at the inaugural ceremony of the Naduvil Higher Secondary School block on 15th June 2013
(Click Photo Gallery to see more images)