*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

Gallery

Robotics Workshop 
(2 January 2018)

Study Tour:Munnar,Kochi 
(6-9 December 2017)Dist Kalolsavam Winners
(27Nov-1Dec 2017)
 

State Sasthrolsavam Winner
IT Quiz:First Place-Muhammed Ali B
(25 November 2017)

Sub Dist Kalolsavam Winners
(17-21 November 2017)
 
 
 


Sub Dist Sasthrolsavam Winners

(11 November 2017)

Traffic Awareness Class
(3 November 2017)
Sub Dist Sasthrolsavam 2017-18 Winners
(31/10/2017 to 1/11/2017) 

Awareness Class
(24 October 2017)
School Kalolsavam 2017-18
(19-20 October 2017)
Endowment Distribution Ceremony
(13 October 2017)
Sub Dist School Athletics Winners
(11-12 October 2017)

Sub Dist School Games Winners
(20-21 September 2017)

Water purifying unit Inauguration
(28 September 2017)

Onam Celebration
(31 August 2017)


School Sports Meet 2017-18
(18 August 2017)
Independence Day Celebration
(15 August 2017)PTA General Body Meeting
(8 August 2017)
Class about GST(Goods and Services Tax)

(19 July2017)
Motivation Class
(7 July2017)
Welcome Day

(29 June 2017)
Reading Week
(27 June 2017)

Environment Day
(5 June 2017)