*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

5 June 2021

ജൂൺ 5: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം വളണ്ടിയർമാർ വീടുകളിൽ വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.
30 May 2021

മനസ്സ് സർഗോത്സവം

മഴയെ വരവേൽക്കാം

മഴക്കാല പൂർവ്വശുചീകരണ ത്തിന്റെ ഭാഗമായി NSSവളണ്ടിയർമാർ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുകയും മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.