*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

24 June 2024

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനോത്സവം

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. അസംബ്ലിയിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. മധുരം നൽകി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് NSS, CG & AC, Ranger & Rover യൂണിറ്റുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിച്ചു. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ യോഗവും ഇന്ന് ചേർന്നു.