*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

9 May 2024

Plus Two Result 2024

ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

പരീക്ഷാഫലം  അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക:

www.results.kite.kerala.gov.in

www.prd.kerala.gov.in

 www.examresults.kerala.gov.in

 www.results.kerala.nic.in