*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

10 October 2013

World Space Week 2013October 4 to October 10


Space Quiz Winners:
First: Anirudh PK (S1)
Second:Clement Joseph (S1)