*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

24 October 2013

Naduvil HSS in Sasthrolsavam-Day (24 Oct 2013)

IT FAIR
1.Abhiya Jose -1st Place- A Grade-EHLC  (Digital Painting)

2.Anirudh.PK - 1st Place -A Grade-EHLC  (Malayalam Typing)

3.Albin Joy - 3rd Place -B Grade (Web Page Designing)

4.Bichu Paul-C Grade (Multi Media Presentation)

SCIENCE FAIR

1.Sweety Mary Jose and Amrutha Suresh-1st Place -A Grade-EHLC (Sill Model)

2.Sharath.PR and Mithun Padmanabhan-B Grade (Working Model)

MATHS FAIR

1.Liya Thomas -B Grade (Geometrical Chart)

SOCIAL SCIENCE FAIR

1.Ajith.AS and Athira.AV -B Garde (Still Model)

2.Anusree.KV -B Grade (Local History Writing)

3.Alaka G Radhan -B Grade (Elocution)

EHLC: Eligible For Higher Level Competition