2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

31 October 2013

TALIPARAMBA NORTH SUB DIST SPORTS MEET 2013-14 (OCT 30-NOV1), MANGATUPARAMBA,DAY-2:WINNERS

1.Aneesh.K.R :800Mtr (Sr Boys)- First Place

2.Tintu Joseph :1500Mtr (Sr Girls)-Second Place


3.Aneesh.K.R :5000Mtr (Sr Boys)- Third Place