2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

21 November 2013

Naduvil HSS in Kannur District Sasthrolsavam


Work Experience

1.Eldo George -Electrical Wiring-  A Grade

2.Amal.T.V - Book Binding- B Grade

3. Arun.O.L -Wood Work-B Grade

4. Tintu Joseph -Paper Craft- B Grade

Science Fair

5.Sweety M Jose and Amrutha Suresh- Still Model- B Grade

IT Fair

6.Anirudh.P.K- Malayalam Typing- C Grade