*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

21 November 2013

Naduvil HSS in Kannur District Sasthrolsavam


Work Experience

1.Eldo George -Electrical Wiring-  A Grade

2.Amal.T.V - Book Binding- B Grade

3. Arun.O.L -Wood Work-B Grade

4. Tintu Joseph -Paper Craft- B Grade

Science Fair

5.Sweety M Jose and Amrutha Suresh- Still Model- B Grade

IT Fair

6.Anirudh.P.K- Malayalam Typing- C Grade