*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

6 December 2013

End of an era...
Nelson Mandela Has Passed Away
Nelson Mandela, the global statesman who delivered South Africa from the dark days of apartheid, has died aged 95.