2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

3 December 2013

Naduvil HSS in Taliparamba North Sub Dist Kalolsavam (Day 3, 03-12-2013)
Arshid.C and Party: Vattappattu: Third Place: C Grade