2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

27 January 2014

Model Exam 2014 Revised Time Table

PLUS TWO 

TIME OF EXAMINATION  
★  Subjects without practicals : 1.30 pm to 4.15 pm including 
15 mts cool off time.
★  Subject with practicals except : 1.30 pm to 3.45 pm including 
15 mts cool off time
★  The Examination will begin only at 2.30 pm on Friday 


30-01-2014Thursday: ENGLISH

31-01-2014Friday: MALAYALAM, HINDI

01-02-2014Saturday: PHYSICS, BUSINESS STUDIES, HISTORY

05-2-2014Wednesday: CHEMISTRY, ACCOUNTANCY, SOCIOLOGY

06-02-2014Thursday : BIOLOGYECONOMICS

07-02-2014 Friday: MATHEMATICSCOMPUTER APPLICATION, POLITICAL SCIENCE

PLUS ONE 

TIME OF EXAMINATION 
★  Subjects without practicals : 9.30 am to 12.15 pm including 
15 mts cool off time. 
★  Subject with practicals : 9.30 am to 11.45 pm including 
15 mts cool off time


17-02-2014Monday: ENGLISH

19-02-2014Wednesday: MALAYALAM, HINDI

20-02-2014Thursday: PHYSICS, BUSINESS STUDIES, HISTORY

21-2-2014Friday: CHEMISTRY, ACCOUNTANCY, SOCIOLOGY

22-02-2014Saturday : BIOLOGYECONOMICS

24-02-2014 Monday: MATHEMATICSCOMPUTER APPLICATION, POLITICAL SCIENCE