2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

7 January 2014

Model Exam 2014 : Time Table Published

30-01-2014Thursday: ENGLISH

31-01-2014Friday: MALAYALAM, HINDI

01-02-2014Saturday: PHYSICS, BUSINESS STUDIES, HISTORY

05-2-2014Wednesday: CHEMISTRY, ACCOUNTANCY, SOCIOLOGY

06-02-2014Thursday : BIOLOGYECONOMICS

07-02-2014 Friday: MATHEMATICSCOMPUTER APPLICATION, POLITICAL SCIENCE

TIME OF EXAMINATION  

  PLUS ONE: 9.30 am to 12.15 pm including 15 mts cool off time.
         
       PLUS TWO: 1.30 pm to 4.15 pm including 15 mts cool off time. 

    • The Examination will begin only at 2.30 pm on Friday