*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

23 February 2014

Higher Secondary Exam March2014: Time Table 

TIME TABLE : FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAM (Plus One)

03-03-2014: MondayPOLITICAL SCIENCE

04-03-2014: Tuesday: CHEMISTRY

05-03-2014: Wednesday: ACCOUNTANCY

06-03-2014: Thursday: PHYSICS

10-03-2014 Monday: MATHEMATICS, SOCIOLOGY

12-03-2014: Wednesday: COMPUTER APPLICATION, HISTORY

13-03-2014: Thursday: MALAYALAM, HINDI

15-03-2014Saturday: BUSINESS STUDIES

17-03-2014: Monday: ECONOMICS

18-03-2014: Tuesday: BIOLOGY

22-03-2014: Saturday: ENGLISH


TIME TABLE: SECOND YEAR HIGHER SECONDARY EXAM (Plus Two)

03-03-2014: Monday:  POLITICAL SCIENCE

04-03-2014: Tuesday: BIOLOGY

05-03-2014: Wednesday: ECONOMICS

06-03-2014: Thursday: CHEMISTRY

10-03-2014: Monday: ACCOUNTANCY

11-03-2014: Tuesday: MALAYALAM, HINDI

13-03-2014: Thursday: COMPUTER APPLICATION, HISTORY

15-03-2014: Saturday: MATHEMATICS, SOCIOLOGY

17-03-2014: Monday: PHYSICS

18-03-2014: Tuesday: BUSINESS STUDIES

20-03-2014: Thursday: ENGLISH


TIME OF EXAMINATION
  • Subjects without Practicals 10.00 A.M TO 12.45 P.M [IST] including Cool Off Time of 15 minutes
  • Subjects with Practicals except Biology 10.00 A.M TO 12.15 P.M [IST] including Cool Off Time (15minutes)
  • Biology 10.00 A.M TO 12.25 P.M [IST] including Cool Off Time (20 minutes ie, 10 minutes each forBotany & Zoology and 5 minutes preparatory time for Zoology)