*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

20 February 2014

How to Prepare For Exams

Tips for students

1. Never fear or hate exam and be confident.

2. Prepare a good time table.
3. Select a proper atmosphere for studying.
4. Sit straight.
5. Make notes while studying.
6. Sleep well and eat well.
7. Arrive at the examination hall in good time and locate your desk.
8. Read the questions carefully.
9. Answer easy questions first.
10. Write and present well.
Tips for parents
1. Don't compare your children with others.
2. Encourage your child to think positive thoughts like “I can do this”
3. Often Visit your child's school and his/ her teachers and get feedback about your child.
4. Speak openly to your child so that he/she feels that they are safe to share any of their problems with you and thus keep a good understanding relation with your child. Don't blame them if they got low mark else give them confidence and gave them the feeling that you are always with them. This will increase their confidence.
5. Sit with your child and help them in their studies whenever you get time.
6. Speak with them and try to make them aware about the importance of study and make them aware that you are caring their studies
7. Be careful about the food items that you are giving them on exam days.
8. While going to exam wish them all the best and send them happily. Don't make them unhappy on exam day.