2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

20 October 2014

Anti-drug awareness class conducted

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഗുഡ് വേ ആന്റി ഗ്രഗ് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.