തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

25 October 2014

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2014-15
 (Taliparamba North Sub-Dist) Day :2
IT Fair
BICHU PAUL- First Place- B Grade (Multimedia Presentation)-EHLC

ANIRUDH P K -Second Place - A Grade (Malayalam Typing)-EHLC


ASWIN RONALD ANTONY - Third Place- C Grade (Web Page Designing)

ABIYA JOSE- C Grade (Digital Painting)

Work Experience Fair
JASMINA K T - First Place- A Grade (Economic Nutritious Food Making)-EHLC

AMAL T V - Second Place -AGrade (Book Binding)-EHLC


DIMPLE GEORGE - Second Place -A Grade (Garment Making)--EHLC


ARUN OL - Second Place - A Grade (Wood Work)--EHLC

ANEESH M - Second Place - B Grade (Coir Door Mats)--EHLC

ANJU SHAJI - Third Place - A Grade (Fabric Printing Using Vegetable)

VIDHYA P - Third Place - B Grade  (Products Using Waste materials)

RUBEENA P - C Grade (Beads Work)

SANDRA K JOSEPH - C Grade (Paper Craft)


EHLC: Eligible For Higher Level Competition