*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

26 October 2014

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2014-15
Naduvil HSS in Thalparamba North Subdistrict Sasthrolsavam 2014-15, GVHSS Karthikapuram
October 24-25

IT Fair: Third Place (19 Points)
Work Experience Fair: Fourth Place (1899 Marks)
Social Science Fair: Sixth Place (13 Points)
Science Fair: Sixth Place (8 Points)
Mathematics Fair: Tenth Place (6 Points)


Social Science Fair
ANITTA GEORGE- A Grade (Local History Writing)

TEBIN JOSEPH- Third Place- B Grade (Atlas Making)

AJIN SIBY - B Grade (Elocution)

SHASMA P - C Grade (Still Model)

Science Fair
PRIYANKA K AND AMRUTHA SURESH - A Grade (Still Model)

SEBIN BABU AND ANURAG -B Garde (Working Model)

Mathematics Fair
ATHIRA ROSE MARIYA SUNNY - A Grade (Geometrical Chart)

IT Fair
BICHU PAUL- First Place- B Grade (Multimedia Presentation)-EHLC

ANIRUDH P K -Second Place - A Grade (Malayalam Typing)-
EHLC

ASWIN RONALD ANTONY - Third Place- C Grade (Web Page Designing)

ABIYA JOSE- C Grade (Digital Painting)

Work Experience Fair
JASMINA K T - First Place- A Grade (Economic Nutritious Food Making)-EHLC

AMAL T V - Second Place -AGrade (Book Binding)-
EHLC

DIMPLE GEORGE - Second Place -A Grade (Garment Making)--
EHLC

ARUN OL - Second Place - A Grade (Wood Work)--
EHLC

ANEESH M - Second Place - B Grade (Coir Door Mats)--
EHLC

ANJU SHAJI - Third Place - A Grade (Fabric Printing Using Vegetable)

VIDHYA P - Third Place - B Grade  (Products Using Waste materials)

RUBEENA P - C Grade (Beads Work)

SANDRA K JOSEPH - C Grade (Paper Craft)

EHLC: Eligible For Higher Level Competition