തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

21 November 2014

Naduvil HSS in School Kalolsavam
Taliparamba North Sub Dist School  Kalosavam 2014-15  Day-1 Results:

Naduvil HSS :Third Place (16 Points)

Nivin Paul-Second Place-A Grade- Cartoon


Anirudh PK-Third Place-A Grade- Kavitharachana - Sanskrit

Anirudh PK-Third Place - A Grade- Upanyasam - Sanskrit


Tebin Joseph-C Grade- Pencil Drawing