2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

21 November 2014

Naduvil HSS in School Kalolsavam
Taliparamba North Sub Dist School  Kalosavam 2014-15  Day-1 Results:

Naduvil HSS :Third Place (16 Points)

Nivin Paul-Second Place-A Grade- Cartoon


Anirudh PK-Third Place-A Grade- Kavitharachana - Sanskrit

Anirudh PK-Third Place - A Grade- Upanyasam - Sanskrit


Tebin Joseph-C Grade- Pencil Drawing