2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

24 November 2014

Naduvil HSS in School Kalolsavam
Taliparamba North Sub Dist School  Kalosavam 2014-15  Day-3 Results:

Naduvil HSS :Third Place (43 Points)

Ajin Siby - First Place - A Grade - Prasangam - Malayalam

Amrutha Suresh - A Grade - Padyam Chollal - Sanskrit