*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

15 December 2014

Naduvil HSS - ASAP 2014-15
The selected list of students under ASAP- 2014-15
Sl No.
Name of the Student

Name of Course
1
ABHIJITH RAJAN
Plumbing Apprentice Programme
2
ABIN JOHN
Mutual Fund Agent
3
ADARSH MV
Plumbing Apprentice Programme
4
AFSEEERA PV
Financial Advisory and Marketing Services
5
AJMAL M
Certificate Course in Basic Level Supervisor
6
AKHIL P
Certificate Course in Basic Level Supervisor
7
AKHIL JOSEPH
Plumbing Apprentice Programme
8
AKHITHA M J
Financial Advisory and Marketing Services
9
ALBIN MATHEW
Plumbing Apprentice Programme
10
ASHIN THOMAS
Mutual Fund Agent
11
DAYON K
Certification in PC Hardware and Networking
12
EBIN FRANSIS
Mutual Fund Agent
13
EDWIN AUGUSTINE
Certification in PC Hardware and Networking
14
FAIROOSA MP
Certificate Course in Basic Level Supervisor
15
JITHIN C
Plumbing Apprentice Programme
16
JUSAIRA VM
Financial Advisory and Marketing Services
17
NITHIN MATHEW
Certification in PC Hardware and Networking
18
SACHIN SAJI
Financial Advisory and Marketing Services
19
SAHIN THOMAS
Certification in PC Hardware and Networking
20
SHAHANA VA
Mutual Fund Agent
21
SHASMA P
Financial Advisory and Marketing Services
22
SHIJON M JOSEPH
Certificate Course in Basic Level Supervisor
23
SILJO AUGUSTINE
Certification in PC Hardware and Networking
24
SOBIN BIJU
Plumbing Apprentice Programme
25
SREELEKHA P N
Certificate Course in Retail Sales Associate
26
SUJITH A S
Certificate Course in Basic Level Supervisor