*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

5 February 2015

Health Awareness Class Conducted
Programme organised by Souhrida Club, Naduvil HSS.
Subject: Reproductive Health
Class Presentation: Prof. T.P Sreedharan