*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

24 June 2015

Reading Week : Quiz
First: Rosemary George (+2 Science)
Second: Anandakrishnan (+2 Science)
Third: Aibin Varghese (+2 Science)