*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

22 July 2015

Indian Agriculture Quiz
First Place: Anandakrishnan (+2 Science)
Second Place: Tebin Joseph (+2 Science)
Third Place: Aibin Varghese (+2 Science)