*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

16 July 2015

Supplementary Allotment : Instruction to Students
For details click: 
Name and address of district distribution centre:
Kannur Govt. Town HSS, Kannur, Smt.SREEJA P 0497- 2704870/ 94467178