*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

16 July 2015

Supplementary Allotment : Instruction to Students
For details click: 
Name and address of district distribution centre:
Kannur Govt. Town HSS, Kannur, Smt.SREEJA P 0497- 2704870/ 94467178