2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

16 July 2015

Supplementary Allotment : Instruction to Students
For details click: 
Name and address of district distribution centre:
Kannur Govt. Town HSS, Kannur, Smt.SREEJA P 0497- 2704870/ 94467178