*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

24 July 2015

Supplementary Allotment Result Published
Plus One Admission 2015:
Supplementary & Re-Allotment Results Published.
Admissions on 24th, 25th & 27th July 2015
Click here to check Allotment Result: