*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

24 July 2015

Supplementary Allotment Result Published
Plus One Admission 2015:
Supplementary & Re-Allotment Results Published.
Admissions on 24th, 25th & 27th July 2015
Click here to check Allotment Result: