തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

6 August 2015

August 6: Hiroshima Day
Anti-War Speech:
First:Albin James (+1 Science)
Second: Sneha Johny(+1 Science)
Third:Afseera PV(+2 Commerce)
Poster Wring Competition:
First: Romil Grace Muthu and Team (+1 Commerce)
Second: Sangeeth Divakaran and Team (+1 Commerce)
Third: Jisna Augustine and Team (+2 Science)
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.