2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

6 August 2015

August 6: Hiroshima Day
Anti-War Speech:
First:Albin James (+1 Science)
Second: Sneha Johny(+1 Science)
Third:Afseera PV(+2 Commerce)
Poster Wring Competition:
First: Romil Grace Muthu and Team (+1 Commerce)
Second: Sangeeth Divakaran and Team (+1 Commerce)
Third: Jisna Augustine and Team (+2 Science)
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.