*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

3 October 2016

പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു
03/10/2016 ലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 5/10/2016 തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു