തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

3 October 2016

പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു
03/10/2016 ലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 5/10/2016 തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു