2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

3 October 2016

പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു
03/10/2016 ലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 5/10/2016 തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു