*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

3 October 2016

പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു
03/10/2016 ലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 5/10/2016 തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു