*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

14 August 2017

Independence Day Celebration Started
India's Freedom Struggle:Quiz
Winners:
First: Jeethu K.C (+1 Humanities)
Second:Khajol Manuel (+1 Science)

Patriotic Song 
Winners:
First:Ann Mary P Shibu and Team (+1 Humanities)
Second:Rose Mary P Shibu and Team  (+1 Science)

Poster Making
Winners:
First:Helan Sunny and Shafeena B (+2 Commerce)
Second: Bhavya CV and Juvan Mariya Job  (+2 Science)

Elocution
Winners:
First: Khajol Manuel (+1 Science)
Second: Jeethu K.C (+1 Humanities)