*ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 24ന് ആരംഭിക്കും * 2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

14 August 2017

Independence Day Celebration Started
India's Freedom Struggle:Quiz
Winners:
First: Jeethu K.C (+1 Humanities)
Second:Khajol Manuel (+1 Science)

Patriotic Song 
Winners:
First:Ann Mary P Shibu and Team (+1 Humanities)
Second:Rose Mary P Shibu and Team  (+1 Science)

Poster Making
Winners:
First:Helan Sunny and Shafeena B (+2 Commerce)
Second: Bhavya CV and Juvan Mariya Job  (+2 Science)

Elocution
Winners:
First: Khajol Manuel (+1 Science)
Second: Jeethu K.C (+1 Humanities)