*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

21 September 2017

WINNERS
Naduvil HSS Wins First Place in Volleyball,Basket Ball,(Snr Girls),Second Place in Kho Kho(Snr Girls) and Third Place in Basketball(Snr Boys) in Taliparamba North Sub Dist School Sports and Games