2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

21 September 2017

WINNERS
Naduvil HSS Wins First Place in Volleyball,Basket Ball,(Snr Girls),Second Place in Kho Kho(Snr Girls) and Third Place in Basketball(Snr Boys) in Taliparamba North Sub Dist School Sports and Games