*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

11 October 2017

Taliparamba North Sub Dist Sports Meet 2017-18
Naduvil HSS in Sports Meet(11-010-2017))
Jishn u K.R-First Place-Discus Throw-Sub Jnr Boys
Shaljith N-First Place- 200Mtr-Kds Boys
Shyamjith and Team-Second Place-4×100 Relay-Snr Boys
Rose Mary P Shibu-Second Place-100Mtr-Snr Girls
Navia Ganesh Babu-Second Place-Shotput-Jnr Girls
Mahfira K-Second Place-Shotput-Snr Girls
Nayana Manoharan and Team-Second Place-4×100 Relay-Jnr Girls
Shaljith N-Second Place- Long Jump-Kds Boys
Avinash M.V-Third Place-Third Place-Shotput-Jnr Boys
Jishnu P.G-Third Place-Discus Throw-Sub Jnr Boys
Stephy Thomas-Third Place-400Mtr-Snr Girls