തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

1 December 2017

Naduvil HSS at Kannur Dist Kalolsavam 2017-18

Adhithya Jayprakash:A Grade-Kuchuppudi
Vismaya P.P & Team:A Grade-Group Dance
Ambika M: A Grade-Upanyasam-Hindi
Nadira N.A: A Grade-Upanyasam-Urdu
An Mariya Job: A Grade-Upanyasam-Malayalam
Ambika M: A Grade-Kavitha Rachana-Hindi
Rukhsana P.S:A Grade-Padyamchollal-Arabic
Shafeena B & Team:B Grade-Nadakam
Nadira N.A: B grade-Prasangam-Urdu
Vyshna Narayanan & Team:C Grade-Margamkali