2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

1 December 2017

Naduvil HSS at Kannur Dist Kalolsavam 2017-18

Adhithya Jayprakash:A Grade-Kuchuppudi
Vismaya P.P & Team:A Grade-Group Dance
Ambika M: A Grade-Upanyasam-Hindi
Nadira N.A: A Grade-Upanyasam-Urdu
An Mariya Job: A Grade-Upanyasam-Malayalam
Ambika M: A Grade-Kavitha Rachana-Hindi
Rukhsana P.S:A Grade-Padyamchollal-Arabic
Shafeena B & Team:B Grade-Nadakam
Nadira N.A: B grade-Prasangam-Urdu
Vyshna Narayanan & Team:C Grade-Margamkali