*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

21 August 2018

ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷാ തീയതി

17/8/18(വെള്ളിയാഴ്ച) നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 3/9/18(തിങ്കളാഴ്ച) നടത്തുന്നതായിരിക്കും.സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ല.
3/9/18 (Monday) FN: English
3/9/18 AN: Biology