തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

21 August 2018

ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷാ തീയതി

17/8/18(വെള്ളിയാഴ്ച) നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 3/9/18(തിങ്കളാഴ്ച) നടത്തുന്നതായിരിക്കും.സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ല.
3/9/18 (Monday) FN: English
3/9/18 AN: Biology