*സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകള്‍- "ഫസ്റ്റ് ബെൽ" കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ 2020 ജൂൺ 1മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേബിൾ ശൃംഖലകളിലൂടെയും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ്*

21 August 2018

ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷാ തീയതി

17/8/18(വെള്ളിയാഴ്ച) നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 3/9/18(തിങ്കളാഴ്ച) നടത്തുന്നതായിരിക്കും.സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ല.
3/9/18 (Monday) FN: English
3/9/18 AN: Biology