*Higher Secondary Examination - 1/3/2024 to 26/3/2024*

27 August 2018

ഇന്ന് ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി

വാദിക്കാനും ജയിക്കുവാനും അല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കുവാനും ആണ് വിദ്യ
:ശ്രീനാരായണഗുരു