*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

31 August 2018

ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം

നാളെ(1/9/18) ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും