*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

31 August 2018

ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം

നാളെ(1/9/18) ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും