തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

31 August 2018

ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം

നാളെ(1/9/18) ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും