2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

31 August 2018

ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം

നാളെ(1/9/18) ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും