*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

31 October 2018

ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2018-19

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2018-19
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.
Results:
JASMIN DEVASIA: First Place-A Grade- Products Using Waste materials (Work Experience Fair)
AMRUTHA KAPPALLY&JYOTHIKA TV: First Place-A Grade- Improvised Experiments (Science Fair)
ANITTA SUNNY: First Place-A Grade-Beads Work (Work Experience Fair)
JOMIN JOY&ALEN ALEX: Second Place- A Grade- Working Model (Science Fair)
SHILPA SASI: Second Place- A Grade- Paper Craft (Work Experience Fair)
SUBIN BABY: Third Place- A Grade- Coir Door Mats (Work Experience Fair)
KHAJOL MANUEL: Third Place-A Grade-Elocution (Social Science Fair)
JYOTHI C: Third Place-A Grade- Rexin, Canvas & Leather Products (Work Experience Fair)
SUFAIR K: A Grade- Multimedia Presentation (IT Fair)
SANCHUMON KS: A Grade-Coconut shell product (Work Experience Fair)
RAJILA K P&NAJEERA CH: A Grade-Still Model (Science Fair)
MIDHUNA RAMESH: A Grade-Embroidery  (Work Experience Fair)
AVANTHIKA A:  A Grade-Garment Making (Work Experience Fair)
ANUPRIYA SIBI&NAYANA C: B Grade-Still Model (Social Science Fair)
VISHNU P S: B Grade-Fabric Printing Using Vegetable (Work Experience Fair)
SHALINA M A: B Grade-Fruit Preservation (Work Experience Fair)
AISWARYA P R: B Grade- Web Page Designing (IT Fair)
MARTHA WILSON: C Grade-Agarbathi Making (Work Experience Fair)
AMAL BABY: C Grade-Bamboo Products (Work Experience Fair)