*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

16 October 2018

രണ്ടാം ദിനവും മുന്നേറ്റം

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ അത് ലറ്റിക്സിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി
Sreerag EV: 200Mtr(Snr Boys):First Place
Abhijith Thomas: Shotput(Snr Boys):First Place
Naviya Ganesh Babu: Hammer throw(Snr Girls):First Place
Rathika P: 400MH(Snr Girls):First Place
Aleeta Benny: 200Mtr(Snr Girls):Second Place
Alphonsa Dominic:100MH(Snr Girls):Second Place
Naviya Ganesh Babu: Shotput(Snr Girls):Second Place
Aleeta Benny: 100Mtr(Snr Girls):Third Place
എല്ലാവരും ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾ