2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

16 October 2018

രണ്ടാം ദിനവും മുന്നേറ്റം

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ അത് ലറ്റിക്സിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി
Sreerag EV: 200Mtr(Snr Boys):First Place
Abhijith Thomas: Shotput(Snr Boys):First Place
Naviya Ganesh Babu: Hammer throw(Snr Girls):First Place
Rathika P: 400MH(Snr Girls):First Place
Aleeta Benny: 200Mtr(Snr Girls):Second Place
Alphonsa Dominic:100MH(Snr Girls):Second Place
Naviya Ganesh Babu: Shotput(Snr Girls):Second Place
Aleeta Benny: 100Mtr(Snr Girls):Third Place
എല്ലാവരും ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾ