*സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകള്‍- "ഫസ്റ്റ് ബെൽ" കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ 2020 ജൂൺ 1മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേബിൾ ശൃംഖലകളിലൂടെയും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ്*

24 January 2019

സ്നേഹസമ്മാനം

നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വാളണ്ടിയർമാർ തങ്ങളുടെ ദത്ത് ഗ്രാമമായ നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാർഡിലെ  അംഗൻവാടി സന്ദർശിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പഠനസാമഗ്രികളും മധുര പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു.തുടർന്ന് എൻഎസ്എസ് വാളണ്ടിയർമാർ അംഗൻവാടി പരിസരം ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.