*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

20 January 2019

Higher Studies Expo

DISHA Kannur 2019
CG&AC Higher Studies Expo 19&20th Jan 2019  St.Michael's AIBHSS, Kannur