2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

27 July 2020

ഏകജാലകം 2020: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം

Provision for Application Submission for plus-one courses shall be available online from 29/07/2020