*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

30 May 2021

മഴയെ വരവേൽക്കാം

മഴക്കാല പൂർവ്വശുചീകരണ ത്തിന്റെ ഭാഗമായി NSSവളണ്ടിയർമാർ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുകയും മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.