2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

30 May 2021

മഴയെ വരവേൽക്കാം

മഴക്കാല പൂർവ്വശുചീകരണ ത്തിന്റെ ഭാഗമായി NSSവളണ്ടിയർമാർ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുകയും മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.