*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

5 September 2021

ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു