2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

5 September 2021

ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു