തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

16 September 2021

Trial Allotment: Last Date Extended

 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനം ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധന അവസാനതീയതി: സെപ്റ്റംബർ 17