2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

16 September 2021

Trial Allotment: Last Date Extended

 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനം ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധന അവസാനതീയതി: സെപ്റ്റംബർ 17