*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

22 September 2021

Plus One Admission: First Allotment Result

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ഫസ്റ്റ് അലോട്ടുമെൻറ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

സന്ദർശിക്കുക:

http://www.hscap.kerala.gov.in