*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

31 March 2023

യാത്രയയപ്പും അനുമോദനവും

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കായികാധ്യാപന രംഗത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ. കെ ശ്രീകുമാരൻ മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു.