2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

25 May 2023

Plus Two Result 2023

 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും