2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

Photo Gallery 2012-14

NADUVIL HSS: Staff
NADUVIL HSS: 2012-14 Batch


FAREWELL FUNCTION: 2012-14 Batch
(2014 February 15)
"Youth And Decentralized Governance"
Presentation Class (2014 February 03)


Prize Distribution Ceremony

(2014 January 29)Health Awareness Class For Female Students

(2014 January 28)


Janaury 26:Republic Day
Flag Hoisting Ceremony

Exam Orientation class (2014 January 25)


Career Guidance Class(2014 January 17)

Film Show (2014 January 6)New Year Celebrations (2014)


 

Christmas Celebration (Staff)
Additional Skill Acquisition Programme (ASAP): 

Orientation Class 
Parliamentary Literacy Club: Street Theatre

(28-11-2013)
Mind Power Development

(Motivation Class: 21-11-2013)STUDY TOUR 2013-14
(Mysore,Ooty 2013 Nov 6,7,8,9)


Sasthrolsavam 2013-14
(Taliparamba North Sub district Sasthrolsavam 2013-14, Naduvil H.S.S)


Sasthrolsavam: Vilambara Jaatha
School Sports Meet 2013-14 


Model Parliament 2013-14


Prize Distribution Ceremony


YOGA CLASS

Onam Celebration
                                                                                                                                     Onam Celebration: Sadhya
Entrepreneurship Day Programme


Independence Day Celebrations 2013                           


  

Empowering Youth (Motivation Class)

N.H.S.S New Block Inagural Ceremony
Science Batch 2011-13


Commerce Batch 2011-13Study Tour 2012-13,MysoreModel Parliament 2012-13Parliamentary Literacy Club Inaguration


                                                                                                         

Sports Day 2012  Onam Celebration 2012