2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

Photo Gallery 2014-15

Naduvil HSS: 90th Anniversary Celebration 2015

(2015 March 31)
 Plus Two Batch, Staff 2014-15
(2015 February 14)Farewell Function: Plus Two 2013-15 Batch 
(2015 February 14)


Students Visit: Divvyakarunya Gurukulam
(2015 February 13)
Signature: Plus Two Science Class Magazine Release
(2015 February 13)

Naduvil HSS -Plus Two Batches 2014-15
(2015 February 10)

Naduvil HSS, Staff-2014-15
(2015 February 10)Prize Distribution Ceremony
(2015 February 6)Health Awareness Class
(2015 February 5)Career Guidance Class
(2015 January 30)


Mathrubhumi-Infact Aptitude Exam 2015
(2015 January 28)

Republic Day
(2015 January 26)

Career Guidance Class
(2015 January 20)

Run Kerala Run
(2015 January 20)


Naduvil HSS: Film Festival 
(2015 January 17)Film Festival: Press Conference 
(2015 January 15)
Health Awareness Class
(2015 January 8)Unarvu: 4th Satage Inaguration
(2015 January 5)


New Year Celebration
(2015 January 1)
Prize Distribution Ceremony
(2015 January 1)Complaint Box Installed
(2014 December 17)


Physical Training 
(2014 December 4)


World AIDS Day: AIDS Awareness Rally
(2014 December 1)


Local Administration: Awareness Class (KILA)
(2014 November 29)

Unarvu: Counselling Class
(2014 November 29)


Film Show

(2014 November 15)Class Conducted  for Commerce Students
(Class about Capital Market)
(2014 November 15)
Children's Day

(2014 November 14)

One Day Seminar- PLC Naduvil HSS

(2014 November 4)

Model Parliament 2014-15

(2014 October 28)
Anti-drug awareness campaign

(2014 October 20)School Kalolsavam
(2014 October 14)
School Sports Meet
(2014 October 8)
 

School Kalolsavam: Day 2
(2014 October 8)

  
School Kalolsavam: Day 1
(2014 October 7)
Scholarship Distribution Ceremony
(Programme Organised by JCI Naduvil )
(2014 September 26)

Tourism Club Inauguration
(2014 September 26)

Unarvu: Inauguration
(2014 September 25)
Onam Celebration

(2014 September 5)India's Freedom Struggle: Quiz

(2014 August 25)


National Robotics Competition: Day 2
(2014 August 23)


National Robotics Competition: Day 1
(2014 August 22)
Scouts and Guides : Orientation Class
(2014 August 22)


ASAP: Orientation Class
(2014 August 21)
Aksharamuttam Quiz
(2014 August 20)


Independence Day
(2014 August 15)Anti-War Poster Drawing
(2014 August 7)Hiroshima Day: Speech

(2014 August 6)


Iftar Party

(2014 July 21)
Prathibha Samgamam &Prize Distribution

(2014 July 19) World Cup Football 2014 Quiz

(2014 July 18)
Parenting Class Conducted

(2014 June 30)


June 5:World Environment DayCleaning Day
(2014 June 4)
Motivation Class
(2014 June 4)