2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

Photo Gallery 2015-16

Prize Distribution Ceremony
(26Feb 2016)
Farewell Function Batch 2014-16
(12Feb 2016)
Computer: Inauguration
(27Jan 2016)
Republic Day
(26 Jan 2016)
Study Tour: Science Batch
( 4 Jan 2015)


Taliparamba North Sub Dist:Kalolsavam 2015
(28-31 Dec  2015)